మంగళవారం తలస్నానం చేయకూడదా అలా చెప్పడానికి కారణం ఏంటి

మంగళవారం తలస్నానం చేయకూడదా అలా చెప్పడానికి కారణం ఏంటి

Read more

ఆషాడంలో కొత్త జంట కలిసుండకూడదు అంటారు ఎందుకో తెలుసా కారణాలు ఇవే !

ఆషాడంలో కొత్త జంట కలిసుండకూడదు అంటారు ఎందుకో తెలుసా కారణాలు ఇవే !

Read more

Why Married Women Apply Kumkuma (Vermilion) On Forehead?|ika kattubottu lenatte-preyasi traditions

Why Married Women Apply Kumkuma (Vermilion) On Forehead?|ika kattubottu lenatte-preyasi traditions

Read more